Biuro rejestracji pojazdów Gdańsk

Biuro rejestracji pojazdów w Gdańsku

I. Rejestracja pojazdu używanego, zakupionego na terenie RP

1. Przerejestrowanie Pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

wymagane dokumenty:

 • dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny*,
 • karta pojazdu*, jeżeli była wydana,
 • TABLICE/A REJESTRACYJNE/A,
 • dodatkowa tablica rejestracyjna wydana do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

2. Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zmianą miejsca zamieszkania:

wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny*,
 • karta pojazdu*, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dodatkowa tablica rejestracyjna wydana do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

3. Rejestracja pojazdu zakupionego od Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych RP:

wymagane dokumenty:

 • dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • karta pojazdu*, jeżeli była wydana,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

4. Rejestracja pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego:

wymagane dokumenty:

 • dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku), z adnotacją że wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

II. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

1. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

wymagane dokumenty:

a) pojazd przygotowany do rejestracji:

 • dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • dowód osobisty* (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny* pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy – dotyczy samochodów osobowych i pojazdów rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kat. homologacyjna L7e) i podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kat. homologacyjna L6e). W przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem tego salonu, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane** albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, lub w przypadku nowego pojazdu – świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 • tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym, (nie dotyczy dowodu rejestracyjnego pojazdów krajów UE, ale tylko w zakresie kodów zastosowanych w dowodzie rejestracyjnym, które odpowiadają kodom stosowanym w polskim dowodzie rejestracyjnym. Dotyczy to tzw. dowodów rejestracyjnych nowego typu z kodami opisanymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia),
 • w przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r. – dowód wpłaty, o którym mowa była w uchylonym z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
  2. dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

b) pojazd nie przygotowany do rejestracji:

 • dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • dowód osobisty* (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny* pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane** albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, lub w przypadku nowego pojazdu – świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

III. Rejestracja, czasowa pojazdów w celu dokonania badania technicznego, wywozu pojazdu granicę lub przejazdu z miejsca zakupu

1. Celem wywozu pojazdu za granicę:

wymagane dokumenty:

 • dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,
 • tablice rejestracyjne pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

2. Celem przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

wymagane dokumenty:

 • dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

3. Celem przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego bądź naprawy:

wymagane dokumenty:

 • dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,
 • tablice rejestracyjne pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

IV. Pierwsza rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie RP

1. Pierwsza rejestracja nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • dowód własności pojazdu (np. faktura VAT lub rachunek, umowa sprzedaży, umowa zamiany),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub braku obowiązku zapłaty akcyzy. W przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument ten może być zastąpiony oświadczeniem salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu – dotyczy samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kat. homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kat. homologacyjna L6e)

V. Wyrejestrowanie pojazdu

1. Kradzież pojazdu:

wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania informujące o kradzieży,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

2. Kasacja pojazdu:
wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub równoważny dokument wydany innym państwie i jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego wystawione przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dodatkowa tablica rejestracyjna wydana do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

3. Wywóz pojazdu z kraju:

wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą i jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

4. Zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą:

wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dodatkowa tablica rejestracyjna wydana do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

5. Udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu:
wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dodatkowa tablica rejestracyjna wydana do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

6. Przekazanie niekompletnego pojazdu:
wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyclingu pojazdów lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dodatkowa tablica rejestracyjna wydana do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

VI. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

wymagane dokumenty:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • ciągniki samochodowe;
 • pojazdy specjalne;
 • autobusy.
  Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
  Właściciel pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie z ruchu, do którego dołącza:
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

VII. Rejestracja pojazdu zabytkowego

1. Pojazd zabytkowy

wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny* – w przypadku pojazdu zabytkowego zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, że nie posiada dowodu rejestracyjnego,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • tablice/a rejestracyjne/a,
 • dowód własności pojazdu (w przypadku gdy dane właściciela wnioskującego o rejestrację są niezgodne z danymi wlaściciela figurującymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu),
 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,

VIII. Rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

1. Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako „SAM”:

wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • oświadczenie wnioskodawcy złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
 • dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez Ministra właściwego do spraw transportu.

DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE POJAZDU:

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia dopuszczenia jednostkowego pojazdu
1. Co powinienem wiedzieć?
Dopuszczeniu jednostkowemu podlega nowy pojazd, który powinien spełniać odpowiednie warunki lub wymagania techniczne iktóry przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE, albo świadectwa homologacji typu, bądź w którym przed rejestracją zostały wprowadzone istotne zmiany konstrukcyjne. Ponadto wniosek o udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu może złożyć producent, importer lub właściciel pojazdu, bądź upoważniony przedstawiciel. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

2. Kto może załatwić sprawę?
Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?
Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 • Wniosek o udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu
 • Dokument informacyjny
 • Sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu.
 • Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu.
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.
 • Kopia dowodu własności pojazdu.
 • Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopią pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłata za wydanie decyzji w sprawie udzielenia dopuszczenia jednostkowego pojazdu – 800 zł
  Wpłat z tytułu opłaty za wydanie decyzji w sprawie udzielenia dopuszczenia jednostkowego pojazdu należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:Transportowy Dozór Techniczny
  ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
  Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
  numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009
 2. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Centrum Obsługi Podatnika
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Jak krok po kroku załatwić sprawę:

 1. Krok 1
  Zgłosić się do jednostki uprawnionej do wykonywania badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu celem przeprowadzenia badań. Wykaz jednostek uprawnionych jest publikowany przez ministra właściwego do spraw transportu.
 2. Krok 2
  Należy przygotować wymagane dokumenty.
 3. Krok 3
  Uiścić niezbędne opłaty w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.
 4. Krok 4
  Wypełnić wniosek o wydanie decyzji w sprawie udzielenia dopuszczenia jednostkowego pojazdu wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3.
 5. Krok 5
  Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego.
 6. Krok 6
  W przypadku odbioru decyzji w sprawie udzielenia dopuszczenia jednostkowego pojazdu pojazdu przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę oraz swój dowód osobisty.
 7. Krok 7
  Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?
Telefon: +48 728 333 066
e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?
Wniosek można przesłać drogą pocztową na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa.

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2015 r. poz. 148);
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2013 r. poz. 445);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
 5. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).

10. Skargi i wnioski
Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

11. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
12. Obowiązek informacyjny
Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Transportowym Dozorze Technicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

IX. Karta pojazdu

1. Wtórnik karty pojazdu z powodu jej utraty przed pierwszą rejestracją:
wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dokument potwierdzający, iż utracona karta była wydana,
 • pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę,

2. Wtórnik karty pojazdu z powodu jej utraty przed ponowną rejestracją:
wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie potwierdzające dane pojazdu zawarte w utraconej karcie pojazdu (wydaje organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji)
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

3. Wtórnik karty pojazdu z powodu jej utraty:
wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny,
 • oświadczenia właściciela pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające utratę karty pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

4. Wtórnik karty pojazdu z powodu jej zniszczenia:
wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny,
 • dotychczasową kartę pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

X. Zmiana rodzaju pojazdu

1. Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu
wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • faktura potwierdzająca dokonanie zmiany rodzaju pojazdu lub oświadczenie przedsiębiorcy dokonującego zmianę rodzaju pojazdu,
 • dokument potwierdzający fakt, iż przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie naprawy i obsługi pojazdów,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym po dokonanych zmianach rodzaju pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

XI. Nabijanie numerów
1. Wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia lub ramy w pojeździe nabytym na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:
wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • pozwolenie czasowe,
 • dowód własności pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa z adnotacją, że wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana.

2. Wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia lub ramy w pojeździe, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub podczas naprawy:

wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
 • opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazująca pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczająca ingerencję w polu numerowym w celu umyślnego ich zniszczenia lub sfałszowania.

3. Wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia, lub ramy w pojeździe odzyskanym po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
 • dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który potwierdza dokonanie kradzieży,
 • dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który stwierdza identyfikację odzyskanego pojazdu z podaniem numeru podwozia, nadwozia lub ramy oraz zawiera informację dotyczącą historii pojazdu.

4. Wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia lub ramy w pojeździe, którego markę określa się jako „SAM”:

wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że pojazd jest zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej,
 • dowód osobisty (do wglądu).

5. Wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia lub ramy w pojeździe, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu:

wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu.

6. Wniosek o wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej:

wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające brak tabliczki znamionowej lub oświadczenie właściciela pojazdu potwierdzające brak tabliczki znamionowj,
 • dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

XII. Dowód rejestracyjny

1.Odbiór dowodu rejestracyjnego

wymagane dokumenty:

 • pozwolenie czasowe (jeżeli było wydane) lub dowód rejestracyjny, w którym zamieszczono pieczątkę informującą o zgłoszeniu zmiany danych,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • w przypadku upływu terminu ważności okresowego badania technicznego do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

2.Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

wymagane dokumenty:

 • badanie techniczne pojazdu, potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego,
 • pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego,
 • dowód osobisty (do wglądu).

3.Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy

wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

4. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/zmiany nazwiska właściciela pojazdu/zmiany nazwy lub adresu firmy

wymagane dokumenty:

a) w przypadku zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • tablice rejestracyjne pojazdu,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

b) w przypadku wymiany dokumentu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

5. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
a) wtórnik dowodu rejestracyjnego z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież):

wymagane dokumenty

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego lub wyciąg z rejestru badań technicznych ze stacji kontroli pojazdów nie stosuje się w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu,
 • oświadczenie właściciela pojazdu o utracie dowodu rejestracyjnego,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli wraz z dokumentem potwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości właścicieli.

b) wtórnik dowodu rejestracyjnego z powodu jego zniszczenia:

wymagane dokumenty

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego lub wyciąg z rejestru badań technicznych ze stacji kontroli pojazdów nie stosuje się w przypadku, gdy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli wraz z dokumentem potwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości właścicieli.

XIII. Tablice rejestracyjne

WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH
1. wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z powodu ich kradzieży, zagubienia lub zniszczenia, z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego

wymagane dokumenty:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające kradzież, zagubienie bądź zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych, złożone przez właściciela pojazdu,
 • w przypadku wniosku o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej do odbioru tablicy konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli,

2. Wydanie tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym z powodu ich kradzieży

wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych,
 • w przypadku kradzieży jednej tablicy rejestracyjnej konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

3. Wydanie tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym z powodu ich zagubienia

wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające zgubienie tablic rejestracyjnych, złożone przez właściciela pojazdu,
 • w przypadku zagubienia jednej tablicy rejestracyjnej konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

4. Wydanie tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym z powodu ich zniszczenia

wymagane dokumenty

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • tablice (tablica) rejestracyjne,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

TABLICE INDYWIDUALNE

Tablice indywidualne składają się z litery i cyfry, które stanowią wyróżnik województwa, zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą. Pracownik sprawdza czy wybrany przez właściciela pojazdu wyróżnik spełnia wymagane prawem warunki tzn. stanowi wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli wyróżnik spełnia wymagane prawem warunki, wówczas kieruje wnioskodawcę do uiszczenia opłaty i zatrzymuje kopię dowodu wpłaty.
wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • tablice rejestracyjne pojazdu,
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
 • aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • pozostałe dokumenty wynikające z wniosku o rejestrację, w przypadku kiedy pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na wnioskującego o wydanie tablic z wyróżnikiem indywidualnym.

3 TABLICA NA BAGAŻNIK

1. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny tego samochodu:
wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych,
 • tablice rejestracyjne, którymi oznaczony jest pojazd – tylko w przypadku posiadania tablic „czarnych” lub „białych” ale oznaczonych flagą Polski i literami „PL” (celem ich wymiany na tablice zawierające symbol Unii Europejskiej i litery „PL”).

XIV. Zbycie/nabycie zarejestrowanego pojazdu

1. Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu zarejestrowanego
wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • oryginał lub kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie/nabycie pojazdu.
 • w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
  2. dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Oceń stronę
keyboard_arrow_up