zmiany w rejestracji pojazdów

ISTOTNE ZMIANY W REJESTRACJI POJAZDÓW OD STYCZNIA 2024 ROKU

Spis treści


Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2023r Art 73aa w której to ustawodawca zobowiązuje Nas do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu jeśli chodzi o pojazdy nowe lub używane zakupione w Polsce oraz 30 dni od daty przekroczenia granicy jeśli chodzi o pojazdy sprowadzone.

Kogo dotyczy przepis?:

Wszystkie osoby fizyczne i firmy, które nie mają w swoim PKD obrotu pojazdami.
Uwaga : Dotyczy to również pojazdów sprowadzonych z spoza terytorium Unii Europejskiej
a także pojazdów nowych zakupionych od dealera.

Kogo przepis nie dotyczy?:

 • Producentów pojazdów,
 • dealerów nowych pojazdów,
 • gdy właścicielem nowego pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów.
 • właściciela , gdy przed upływem terminów,30 dni właścicielowi pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydane:
  • zaświadczenie o demontażu pojazdu.
 • gdy właściciel pojazdu nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokona zbycia tego pojazdu przed upływem terminów, 30 dni dla prywatnych właścicieli oraz 90 dni dla firm prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami.

Kogo obowiązuje 90 dniowy termin na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu?

 • gdy właścicielem pojazdu, jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami,

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2023 r Art 78 ust 2. , właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

 1. zbyciu pojazdu;
 2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

kogo dotyczy przepis

Kogo dotyczy przepis?:

Wszystkich właścicieli (osoby fizyczne oraz firmy

Jakie kary będą nakładane za niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w ustawowym terminie?:

W przypadku niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w terminie do 180 dni od daty nabycia:

 • osoby fizyczne oraz firmy, które nie prowadzą obrotu pojazdami : kara 500 zł
 • firmy, które prowadzą obrót pojazdami : 1000 zł

W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni od dnia, nabycia pojazdu:

 • osoby fizyczne oraz firmy, które nie prowadzą obrotu pojazdami : kara 1000 zł
 • firmy, które prowadzą obrót pojazdami : 2000 zł

Jakie kary będą nakładane za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu w ustawowym terminie 30 dni?:

 • Tutaj ustawodawca przewidział karę 250 zł dla wszystkich właścicieli pojazdów (osoby fizyczne oraz firmy)

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA
z dnia 7 lipca 2023 r.

„Art. 73aa. PRAWO O RUCHU DROGOWYM
1. Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
1) nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
3) sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. W przypadku nabycia pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w drodze spadku termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

3. W przypadku gdy właścicielem pojazdu, o którym mowa w ust. 1, jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia

wniosku o rejestrację pojazdu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 90 dni.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2, w odniesieniu do pojazdów, dla których ten podmiot uprawniony posiada ważną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów.

5. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy właścicielem nowego pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów.
6. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 albo 3, właścicielowi pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydane:
1) zaświadczenie o demontażu pojazdu, o którym mowa w:
a) art. 79 ust. 2,
b) art. 24 ust. 1 pkt 2 albo art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056);
2) zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 albo art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

7. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy właściciel pojazdu nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokona zbycia tego pojazdu przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 albo 3.”;

Art. 78. USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM
<2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1) zbyciu pojazdu;
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.>
<2a. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, właściciel pojazdu dokonuje u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.
2b. W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.>

„Art. 140mb. 1. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 1, nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości

500 zł.

2. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 3, nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

3. Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu pomimo wezwania nie uzupełnia braków złożonego wniosku w wyznaczonym terminie, podlega karze pieniężnej, o której mowa odpowiednio w ust. 1 albo 2.

4. Kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3, nie nakłada się, jeżeli termin na uzupełnienie braków złożonego wniosku o rejestrację pojazdu upływa odpowiednio przed upływem terminu, o którym mowa w art. 73aa ust. 1 albo 3.

5. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni od dnia, o którym mowa odpowiednio w art. 73aa ust. 1 albo 2, karę pieniężną, o której mowa:

1) w ust. 1, nakłada się w wysokości 1000 zł;
2) w ust. 2, nakłada się w wysokości 2000 zł.
6. Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi
art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.
7. Kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.”;


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jakie są główne zmiany w rejestracji pojazdów od stycznia 2024 roku?

Od stycznia 2024 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów, które zobowiązują właścicieli do złożenia wniosku o rejestrację w terminie 30 dni od nabycia pojazdu w Polsce lub sprowadzenia go z zagranicy.

Kogo dotyczą nowe przepisy rejestracji pojazdów?

Przepisy dotyczą wszystkich osób fizycznych i firm, które nie zajmują się obrotem pojazdami. Wyjątkiem są producenci pojazdów, dealerzy oraz przedsiębiorcy zajmujący się obrotem pojazdami.

Jakie są kary za niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w terminie?

Kary za niezłożenie wniosku o rejestrację w terminie wynoszą 500 zł dla osób fizycznych i 1000 zł dla firm prowadzących obrót pojazdami. Po 180 dniach kary te wzrastają do odpowiednio 1000 zł i 2000 zł.

Jakie są terminy na zgłoszenie zmian dotyczących pojazdu?

Właściciele pojazdów mają 30 dni na zgłoszenie staroście zbycia pojazdu lub zmian wymagających aktualizacji danych w dowodzie rejestracyjnym.

Jakie są wyjątki od obowiązku rejestracji pojazdu w terminie 30 dni?

Wyjątki dotyczą pojazdów nabytych od producentów, dealerów oraz przypadków, gdy pojazd zostanie zbyty lub zezłomowany przed upływem 30 dni od nabycia.

5/5 - (1 vote)

Ostatnie wpisy

Pojazd sprowadzony z Holandii

Polskie Tablice, Holenderski Samochód: Jak Sprowadzić i Zarejestrować Pojazd z Holandii

Zmiany dotyczące rejestracji samochodów

Zmiany dotyczące rejestracji samochodów w 2024 roku

kolory tablic rejestracyjnych

Co oznaczają kolory tablic rejestracyjnych?

Rejestracja auta starego Gdańsk

Rejestracja samochodu bez wychodzenia z domu

Ubezpieczenie samochodu nowego Gdańśk

Ubezpieczenie samochodu – zwyżki

keyboard_arrow_up