Procedura faktycznego rejestrowania pojazdu

Procedura rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy

1. Cele procedury

Cel główny

Realizacja procesu ma na celu pokazanie krok po kroku jakie czynności należy wykonać aby zarejestrować pojazd w Polsce, który wcześniej został sprowadzony z zagranicy (Unia Europejska).

Cele pomocnicze

Tłumacz przysięgły – tłumaczenia dokumentów samochodowych
Urząd celny – opłata akcyzy za samochody osobowe sprowadzone z zagranicy
Urząd skarbowy – obowiązek opłaty podatku VAT bądź zwolnienie z podatku za transakcje wewnątrz wspólnotową, uzyskanie zaświadczenia VAT 25.
Stacja kontroli pojazdów – Uzyskanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym dopuszczającym do ruchu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

2. Parametry procesu na wejściu.

 • samochód osobowy audi A3 rok 2001
 • dokumenty ( dowód własności, dowód rejestracyjny część I i II )
 • Urzędy (urząd celny, urząd skarbowy, wydział komunikacji)
 • stacja diagnostyczna
 • tłumacz przysięgły języka niemieckiego

3. Parametry procesu na wyjściu

 • tablice rejestracyjne
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu

4. Kolejność poszczególnych zadań w ramach realizowanego procesu.

 1. Stacja diagnostyczna – wykonanie przeglądu technicznego.
  Aby przeprowadzić badanie techniczne pojazdu wybieramy odpowiednią stacje kontroli pojazdów, która posiada uprawnienia do wydania zaświadczenia dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
 2. Tłumacz przysięgły – tłumaczenia dokumentów na język polski
  Tłumaczenia dokumentów na język polski dokonujemy u tłumacza, który jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
 3. Urząd celny – opłata akcyzy oraz odbiór zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy
  W celu dokonania opłaty akcyzy za samochód sprowadzony z zagranicy na wstępie wypełniamy deklaracje uproszczoną nabycia wewnątrz wspólnotowego – AKC-U – załącznik1 wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy .
  Do wniosku załączamy:

  • opłatę skarbową w wysokości „17”zł, którą opłacamy na konto Urzędu Miasta
  • kserokopie dokumentów ( dowód rejestracyjny cz I i cz II, dowód własności, badanie techniczne)

  Celnik dokonuje weryfikacji wartości pojazdu jaką zadeklarowaliśmy w dokumencie AKC-U na podstawie kształtujących się wartości rynkowych w katalogu „Info-ekspert”.
  Deklarowana wartość nie może odbiegać więcej niż 30% od ceny katalogowej pojazdu w przeciwnym wypadku będziemy zobowiązani do zmiany podstawy opodatkowania na wartość jaka jest w katalogu „Info-ekspert”.
  Po weryfikacji dokonujemy wpłaty akcyzy na konto Izby celnej (zazwyczaj w kasie Urzędu celnego) po czym odbieramy „Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Kraju”

 4. Urząd skarbowy –opłata podatku vat bądź zwolnienie z podatku, odbiór zaświadczenia VAT25
  Udając się do urzędu skarbowego zobowiązani jesteśmy do wypełnienia poprawnie wniosku VAT24-załącznik2 w przypadku braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego bądź wniosku VAT23 w przypadku obowiązku zapłaty podatku VAT .
  Do wniosku załączamy :

  • kserokopie dowodu rejestracyjnego cz I i cz II (teil I i Teil II)
  • kserokopie dowodu własności ( umowa lub rachunek itp.)
  • kserokopie tłumaczenia dokumentów
  • opłatę skarbową w wysokości 160 zł płatną na konto Urzędu Miejskiego bądź Gminy
 5. Urząd pocztowy – uiszczenie opłaty recyklingowej
  Opłaty recyklingowej należy dokonać na konto :
  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW)
  BGK III o/Warszawa
  nr konta: 63 1130 1062 0000 0109 9520 0014 za pośrednictwem poczty lub banku.
 6. Wydział komunikacji – czasowa rejestracja pojazduPo złożeniu wniosku- załącznik3 o rejestrację wraz z kompletem wymaganych załączników:
  • umowę kupna-rachunek
  • badanie techniczne
  • tłumaczenia dokumentów
  • zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy(akcyza)
  • zaświadczenie VAT25
  • opłatę recyklingową
  • tablice rejestracyjne bądź stosowne oświadczenie o braku tablic.
  • dowód osobisty (do wglądu)

  organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni (tzw. rejestracja z urzędu). Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu podlega wymianie na dowód rejestracyjny.

 7. Wydział komunikacji – odbiór docelowego dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu
  Po 2-3 tygodniach odbieramy dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu, które są dostarczane do Wydziału komunikacji z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych(PWPW).
  W tym celu musimy mieć ze sobą

  • pozwolenie czasowe
  • polisę OC

  pwpw.pl – tu sprawdzisz czy Twój dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru.

5. Jednostka realizująca proces

W ramach rejestracji pojazdów działa jednostka realizująca proces, której zadaniem jest realizacja „procedury rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy”.

W skład jednostki realizującej proces wchodzą :

 1. Firma „Brad” – Kompleksowa rejestracja pojazdów , której zadaniem jest przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności prowadzących do zarejestrowania samochodu i otrzymania docelowych tablic rejestracyjnych,
 2. Tłumacz przysięgły-współpraca – do obowiązków, którego należy m.in. tłumaczenie dokumentów samochodowych na język polski,
 3. Pracownik Urzędu Celnego, który z upoważnienia Naczelnika wydaje dokument potwierdzający zapłatę akcyzy,
 4. Pracownik Urzędu Skarbowego, który z upoważnienia Naczelnika wydaje zaświadczenie VAT25,
 5. Pracownik Wydziału komunikacji, który z upoważnienia Prezydenta Miasta bądź Starosty dopuszcza pojazd do ruchu wydając dowód oraz tablice rejestracyjne.
 6. Diagnosta, który dokonuje badania technicznego pojazdu.

6. Mapa procesu

mapa-procesu

7. Zasoby finansowe (budżet):

Tabela 1

L.P.CZYNNOŚCICENA JEDNOSTKOWAILOŚĆWARTOŚĆ
1.BADANIE TECHNICZNE POJAZDU149 PLN1149 PLN
2.TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW99 PLN199 PLN
3.AKCYZA (WARTOŚĆ AUTA 13500 PLN)3,1% WARTOŚCI AUTA1419 PLN
4.VAT25160 PLN1160 PLN
5.OPŁATA RECYKLINGOWA500 PLN1500PLN
6.OPŁATY ZA REJESTRACJE POJAZDU256 PLN1256 PLN
7.OPŁATY SKARBOWE17 PLN351 PLN
8.USŁUGA KOMPLEKSOWEJ REJESTRACJI AUTA250 PLN1250 PLN

8. Zasoby czasowe

L.P.CZYNNOŚCICZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI
1.BADANIE TECHNICZNE POJAZDU0,5h
2.TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW24h
3.PRZYGOTOWANIE DOK. I OPŁ. AKCYZY24h
4.PRZYGOTOWANIE DOK. I OPŁ. VAT25Do 7 dni
5.OPŁATA RECYKLINGOWA15min
6.REJESTRACJA SAMOCHODU40min

9. Wnioski

1) Umowa kupna

Umowa kupna powinna zawierać następujące cechy:

 • datę zawarcia umowy
 • miejscowość zawarcia umowy
 • cenę zakupu
 • podpisy sprzedającego i kupującego
 • dane identyfikujące sprzedającego i kupującego(imię i nazwisko oraz adres zameldowania).
 • prawidłowo zapisany nr identyfikacyjny pojazdu (VIN).

2) Przed przyjazdem do Polski warto wykupić tablice wywozowe dzięki temu bez problemu zrobimy badanie techniczne pojazdu i unikniemy dodatkowych kosztów związanych z rejestracją czasową.

3) Akcyza

Należy pamiętać, że po przekroczeniu granicy mamy ustawowo 14 na zgłoszenie się do Urzędu celnego w celu opłacenia akcyzy

4) Recykling

Obowiązek opłaty recyklingowej spoczywa na osobie, która przywiozła pojazd do Kraju.

5) Od momentu utraty ważności tablic wywozowych nie możemy poruszać się pojazdem do czasu przerejestrowania go w Polsce.