Stary samochód rejestracja Gdańsk

Rejestracja pojazdów zabytkowych

1. CO TO JEST POJAZD ZABYTKOWY?

Pojęcie „pojazd zabytkowy” zostało wprowadzone w 1997 r. w Prawie o ruchu drogowym. W myśl ustawy pojazdem zabytkowym jest: „pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury”.

Pojazd zabytkowy powinien:

 • mieć co najmniej 25 lat,
 • być nieprodukowany (w modelu) od lat 15,
 • posiadać minimum 75 proc. zachowanych oryginalnych części (w tym główne podzespoły).

Pojazd młodszy niż 25-letni może zostać wpisany do rejestru zabytków, jeżeli jest egzemplarzem unikalnym i charakteryzuje się przynajmniej jedną z niżej wymienionych cech:

 • posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne,
 • dokumentuje znaczące etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,
 • był związany z istotnymi wydarzeniami historycznymi,
 • był użytkowany przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,
 • ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,
 • posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany,
 • został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.

Przerejestrowania pojazdów zabytkowych dokonujemy w Wydziale komunikacji gdzie do wniosku załączamy:

 • dokument własności pojazdu (np: umowa lub rachunek)
 • zaświadczenie w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym oraz protokół oceny stanu technicznego
 • dowód osobisty do wglądu
 • wyjątkiem przy pojeździe zabytkowym dopuszcza sie zastąpienie dowodu rejestracyjnego oświadczeniem pod odpowiedzialnością karną o braku takiego dowodu rejestracyjnego.

Organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej (30 dni) w celu sprawdzenia danych gdzie otrzymujemy:

 • pozwolenie czasowe
 • tablice rejestracyjne
 • nalepkę na szybę

Po 2-3 tygodniach odbieramy dowód rejestracyjny.